Przesłanki orzeczenia rozwodu, separacji

przesłanki orzeczenia rozwodu, separacji

kodeks rodzinny i opiekuńczy w art. 56 § 1 wymienia dwie pozytywne przesłanki rozwodu, tj. zupełność i trwałość rozkładu pożycia, przy założeniu, że muszą one wystąpić łącznie. w praktyce oznacza to, że więzi między małżonkami w sferze duchowej, fizycznej i gospodarczej muszą całkowicie zaniknąć. ponadto, analiza konkretnego przypadku, musi prowadzić do wniosku, że powrót małżonków do wspólnego pożycia nie nastąpi. jeśli między małżonkami doszło do trwałego i zupełnego rozpadu pożycia, to takie okoliczności jak wspólne uczestniczenie w wyborach, koncertach czy na przyjęciach u znajomych, a także wspólne spożywanie niektórych posiłków czy pomoc udzielana w czasie choroby, nie świadczą o nawiązaniu pożycia małżeńskiego między skłóconymi stronami.[1]

ustawodawca przewidział jednak sytuacje, w których mimo zaistnienia przesłanek pozytywnych, orzeczenie rozwodu nie nastąpi. chodzi o ewentualność, że wskutek rozwodu mogłoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków, lub też rozwód byłby sprzeczny z innym zasadami współżycia społecznego czy też w końcu rozwodu żądałby małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia. w tej ostatniej sytuacji rozwód będzie jednak możliwy, jeśli drugi małżonek wyraził zgodę na rozwód, lub jej niewyrażenie jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Ilość rozwodów w Polsce na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci stale rośnie. O ile w 1950 roku orzeczonych zostało 11 tysięcy rozwodów, to w roku 1970 było ich już blisko 35 tys., a w 2017 roku - ponad 65 tysięcy.


dla zobrazowania przesłanek negatywnych rozwodu najlepiej posłużyć się przykładami z życia, których to rozmaitość dostarcza nam orzecznictwo. i tak nie będzie godzić w zasady współżycia społecznego orzeczenie rozwodu osób w podeszłym wieku.[2] sprzeczne zaś z zasadami współżycia społecznego byłoby orzeczenie rozwodu w sytuacji, gdy jedno z małżonków jest nieuleczalnie chore i z tego względu wymaga pomocy i opieki.

co do zaś założenia, że odmowa wyrażenia zgody na rozwód przez małżonka niewinnego rozkładu pożycia, z zasady korzysta z domniemania zgodności z zasadami współżycia społecznego, to jednak ustawodawca przyjął, że domniemanie to może zastać w konkretnych okolicznościach obalone. zdaniem sądu najwyższego taka sytuacja zachodzi, gdy niegodzenie się na rozwód przez stronę niewinną rozkładu pożycia, trwa mimo upływu czasu. w orzecznictwie panuje bowiem pogląd, iż odmowa wyrażenia zgody na rozwód, wywołuje w niektórych przypadkach powstanie szkody społecznej, poprzez konieczność utrzymywania związków małżeńskich formalnych niemających szans na faktyczne funkcjonowanie, przy jednoczesnym istnieniu związków pozamałżeńskich, które w odczuciu społecznym zasługują na legalizację.[3] nie można natomiast uznać za sprzeczną z zasadami współżycia społecznego, odmowę wyrażenia zgody na rozwód, podyktowaną względami religijnymi.[4]

częstą przyczyną rozwodów jest problem alkoholowy. aby jednak doszło do orzeczenia rozwodu z tego powodu nie wystarczy sam fakt uzależnienia od alkoholu, bowiem na mocy art. 23 k.r.o. małżonkowie są obowiązani do wzajemnej pomocy, którą to w takim przypadku sąd mógłby widzieć właśnie w pomocy w dochodzeniu do trzeźwego życia. nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy choroba współmałżonka stanowiąca uzależnienie, wynikła całkowicie z jego winy i w dodatku nie wykazywał on ani odrobiny silnej woli, by poddać się leczeniu. tym bardziej nie można zmuszać drugiego małżonka do dalszego pożycia z osobą uzależnioną, zwłaszcza z uwagi na dobro rodziny, w tym dobro małoletnich dzieci stron, jeśli zachowanie małżonka uzależnionego od alkoholu przejawia charakter drastyczny.[5]

co do zaś ochrony interesów dziecka na gruncie rozwiązania małżeństwa, to jeśli dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków, rozpatrywane jest wyłącznie pod kątem ekonomicznego pogorszenia się sytuacji dzieci, to może to być niewystarczającym argumentem do odmowy orzeczenia rozwodu.[6]

nie przesądza także o dopuszczalności rozwodu sam fakt zdrady małżeńskiej. zasady doświadczenia życiowego, które sąd powinien brać pod uwagę przy orzekaniu, wskazują bowiem, że w małżeństwie nawet ciężkie przewinienia, w tym naruszenie przez jednego z małżonków obowiązku wierności małżeńskiej, bywają wybaczane, zaś pojęcie pożycia małżeńskiego zawiera w swej definicji wiele wątków faktycznych i stanowi raczej proces niż stan niezmienny.[7]

sąd dokonując oceny czy w danej sprawie faktycznie małżeństwo przestało istnieć i nie ma żadnych szans na jego dalsze funkcjonowanie, powinien wziąć też pod uwagę upływ czasu od chwili gdy pożycie małżonków ustało. jeśli więc okaże się, że rozkład pożycia, choć trwały i zupełny, to jednak trwa dopiero 2 tygodnie, to doświadczenie życiowe podpowiada, choć może to rysować się różnie na tle okoliczności konkretnej sprawy, że powrót małżonków do pożycia jest jeszcze możliwy.


[1] wyrok sądu najwyższego 13.12.1999 r., sygn. akt i ckn 294/98
[2] wyrok sądu apelacyjnego w poznaniu z 05.10.2004 r., sygn. akt i aca 683/04
[3] wyrok sądu najwyższego z 28.02.2002 r., sygn. akt iii ckn 545/00
[4] wyrok sądu apelacyjnego w gdańsku z 16.06.1999 r., sygn. akti aca 290/00
[5] wyrok sądu najwyższego z 09.11.2001 r., sygn. akt i ckn 438/00
[6] wyrok sądu najwyższego z 17.12.1999 r., sygn. akt iii ckn 850/99
[7] wyrok sądu najwyższego z 15.09.1999 r., sygn. akt iii ckn 344/98

Zainteresował Cię ten artykuł?

PRAWNIK RADZI


Zadatek jako sankcja umowna za niewykonanie umowy

Zadatek jako sankcja umowna za niewykonanie umowy

W kilku słowach zadatek określić można jako szczególną sankcję umowną za niewykonanie umowy. Pogląd ten wypływa z orzecznictwa Sądu Najwyższego, dostrzegającego w zadatku funkcję dyscyplinowania stron w dotrzymaniu umowy, potwierdzonej tymże zadatkiem.

Obrona konieczna

Obrona konieczna

Bezpośredni, bezprawny i rzeczywisty zamach na dobro chronione prawem oraz niezbędność podjęcia obrony koniecznej dla odparcia tego zamachu jest okolicznością uchylającą kryminalną bezprawność czynu w prawie karnym....


Więcej artykułów
Znajdź prawnika

województwo dolnośląskie województwo kujawsko-pomorskie województwo lubelskie województwo lubuskie województwo łódzkie województwo małopolskie województwo mazowieckie województwo opolskie województwo podkarpackie województwo podlaskie województwo pomorskie województwo śląskie województwo świętokrzyskie województwo warmińsko-mazurskie województwo wielkopolskie województwo zachodnio-pomorskie

Znajdź prawnika według województwa
Szukaj prawnika
lub wybierz interesujące Cię miastoNie bądź obojętny. Pomóż

Znalazłeś ciekawe informacje? Udało nam się pomóc w Twojej sprawie? Pomóż nam wesprzeć najbardziej potrzebujących, zupełnie bezinteresownie.


Porady Prawne, pomoc i obsługa prawna

Masz problem prawny? Nie wiesz co zrobić?
Potrzebujesz konsultacji lub rzetelnej pomocy prawnika?

Zostaw nam Twoje dane kontaktowe i opisz temat. Oddzwonimy i pomożemy.

Napisz

Czy wiesz, że:

W nocy, zwłaszcza na słabo oświetlonych drogach pieszy ubrany w ciemny strój jest widziany przez kierującego samochodem z odległości około 20 metrów, jeśli ma na sobie jasne ubranie – 50 metrów, jeżeli ma na sobie elementy odblaskowe – z odległości większej niż 150 metrów!