Ugodowy i sądowy podział majątku po rozwodzie

Podział majątku wspólnego oraz wszelkie roszczenia byłych współmałżonków, przy braku zgodnego stanowiska stron, rozstrzygane są w drodze postępowania sądowego. Tak jak nie budzi specjalnych prawnych wątpliwości podział aktywów majątku, czyli np. domów, samochodów czy oszczędności, tak w zasadzie od zawsze istniał spór co do tego jak traktować obciążenia majątkowe, z których najpoważniejszym z reguły jest kredyt zabezpieczony hipoteką na nieruchomości wspólnej. Przy braku rozdzielności majątkowej, wszystkie uzyskane dochody, majątek i udziały nabyte w czasie trwania związku małżęńskiego, wchodzą w skład wspólności majątkowej i w przypadku ustania wspólności dla każdego z małżonków stanowią należną mu połowę wkładu.


Podział majątku wspólnego, podział majątku po rozwodzie


Jakie są sposoby dzielenia wspólnego majątku? Jak podzielić majątek wspólny?

Majątek wspólny, to jest wszystkie jego składniki takie jak nieruchomości, ruchomości, środki pieniężne, udziały i inne wartości, a także wszystkie dotychczasowe zobowiązania partnerów, po rozwodzie można podzielić na kilka sposobów

Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego podział składników majątku wspólnego dokonać można:

- u notariusza w drodze aktu notarialnego, jeżeli żaden z małżonków nie ma wątpliwości co do wartości składników majątku i proces taki przyjmie formę ugody
- jeśli małżonkowie nie są w stanie dojść do porozumienia, możliwe jest skorzystanie z usług mediatora (np. adwokat), który pomaga w uzyskaniu konsensusu w sprawie dzielenia majątku. Takim mediatorem może być także adwokat.
- w trakcie postępowania sądowego o podział majątku z wniosku jednego z małżonków

W każdym przypadku bardzo ważne jest także dokładne określenie wartości i charakteru każdego elementu, który wchodzi w skład majątku wspólnego, gdyż pominięcie lub niewłaściwe oszacowanie i niewłaściwe procedowanie, może w późniejszym czasie doprowadzić do wystąpienia dalszych sporów i roszczeń.

Co nie podlega dzieleniu po rozwodzie?

Warto również zaznaczyć, że podczas postępowania rozwodowego, nie podlega dzieleniu majątek osobisty, który należy tylko do jednego z małżonków, czyli np.:

- rzeczy osobiste, czyli przedmioty użytku osobistego takie jak ubrania, biżuteria, książki, sprzęt elektroniczny, itp.
- rzeczy nabyte przed zawarciem związku małżeńskiego lub otrzymane w drodze darowizny lub spadku przez jednego z małżonków w trakcie jego trwania
- odszkodowania za szkody osobowe
- wynagrodzenia za pracę i świadczenia emerytalne
- udziały w spółkach osobowych nabyte przed zawarciem małżeństwa lub w czasie jego trwania w drodze darowizny lub spadku
- prawa autorskie i majątkowe prawa do utworów nabyte przed ślubem lub otrzymane w drodze darowizny lub spadku w trakcie związku małżęńskiego


Co z kredytem po rozwodzie?

Mówi się, że nic tak nie cementuje małżeństw jak wspólny kredyt hipoteczny. Odkładając żarty na bok, trochę prawdy w tym jest. Łatwiej bowiem jest wziąć rozwód niż przeprowadzić podział składników majątku wspólnego. Szczególnie trudne, a przede wszystkim budzące wątpliwości prawne było rozliczenie wspólnego kredytu hipotecznego.

Potrzebujesz pomocy w sprawie rodzinnej lub majątkowej? Zadzwoń! Adwokat pomoże.


Problem był stosunkowo najmniej uciążliwy, gdy kredyt został w całości spłacony przed zakończeniem postępowania o podział majątku wspólnego małżonków. Wówczas, jeśli spłata nastąpiła po rozwodzie przez jednego z małżonków, traktowana była jako nakład z majątku osobistego małżonka na majątek wspólny i rozliczana w orzeczeniu kończącym postępowanie o podział majątku. Nie zawsze jednak stać jest byłych małżonków aby kredyt spłacić w całości przez zakończeniem postępowania sądowego.

Dalszemu rozliczaniu kredytu spłacanego przez jednego z małżonków stała na przeszkodzie zasada określona w przepisie art. 618§3 kodeksu postępowania cywilnego, stanowiąca w odniesieniu do takich spraw, że po zakończeniu postępowania o podział majątku małżonkowie nie mogą już dochodzić dalszego rozliczenia nakładów.

Z biegiem lat i rozwojem rynku kredytów hipotecznych problem ten spowszechniał w sądach. Jednocześnie brak sensownego rozwiązania utrudniał sprawiedliwe rozstrzyganie w sprawach o podział składników majątku małżeńskiego W dniu 27 lutego 2019r. Sąd Najwyższy w sprawie III CZP 30/18 podjął uchwałę całkowicie zmieniającą dotychczasową interpretację zagadnienia. Stwierdził bowiem, że artykuł 618 § 3 KPC nie wyłącza dochodzenia między małżonkami roszczenia o zwrot kwoty zobowiązania zabezpieczonego hipoteką, spłaconego przez jednego z nich po uprawomocnieniu się postanowienia o dzieleniu majątku wspólnego.

Co uchwała oznacza w praktyce?

Dzięki podjętej uchwale i zmianie rozumienia przepisu małżonkowie będą mogli skutecznie rozliczyć między sobą spłatę kredytu hipotecznego, dokonaną również po zakończeniu postępowania o podział wszystkich składników majątku wspólnego. Tym samym małżonek spłacający kredyt z ustaniem małżeństwa nie będzie pokrzywdzony, jeśli spłaci kredyt zgodnie z harmonogramem i będzie mógł odzyskać od byłego współmałżonka całość przypadającego na niego udziału w kredycie, niezależnie od czasu kiedy spłata nastąpi.


Podział składników majątku po rozwodzie to skomplikowany proces prawny. Wymaga dużej i wyspecjalizowanej wiedzy prawniczej, sporego nakładu pracy, czasu i środków, koniecznych do ustalenia składników majątkowych, ich wartości oraz przysługujących praw. Ponadto, z oczywistego powodu, takie roszczenia majątkowe mają emocjonalny charakter. Dlatego, w tej dziedzinie zawsze warto skorzystać z usług doświadczonych prawników. Dobry adwokat zapewni właściwy przebieg postępowania o podział składników majątku.

Potrzebujesz pomocy przy dziale majątku? Zadzwoń! Prawnik, Adwokat pomoże.
Znajdź prawnika

województwo dolnośląskie województwo kujawsko-pomorskie województwo lubelskie województwo lubuskie województwo łódzkie województwo małopolskie województwo mazowieckie województwo opolskie województwo podkarpackie województwo podlaskie województwo pomorskie województwo śląskie województwo świętokrzyskie województwo warmińsko-mazurskie województwo wielkopolskie województwo zachodniopomorskie

Wyszukaj według województwa
wybierz województwo
lub wybierz interesujące Cię miasto

Czy wiesz, że:

Przysłowie chińskie mówi: "Od cudzego zdania lepsze jest własne doświadczenie".