Czym jest nakaz zapłaty?

Przesłanki orzeczenia rozwodu, separacji

Postępowanie nakazowe stanowi jeden ze sposobów dochodzenia roszczeń pieniężnych albo świadczenia innych rzeczy zamiennych, czyli oznaczonych co do gatunku. Sąd rozpoznaje sprawę w trybie postępowania nakazowego tylko na pisemny wniosek powoda zgłoszony w pozwie. Rozpoznanie sprawy przez sąd następuje na posiedzeniu niejawnym. Jeśli chodzi o świadczenie pieniężne, to jego przedmiotem może być wyłącznie suma pieniężna wyrażona w walucie polskiej, przy czym strony mogą zastrzec w umowie, że wysokość świadczenia pieniężnego zostanie ustalona według innego niż pieniądz miernika wartości.

Jak uzyskać sądowy nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym?

Wyżej wymienione roszczenia mogą być dochodzone w postępowaniu nakazowym tylko w sytuacji, gdy powód wykaże ich istnienie poprzez dowody wyliczone w ustawie. Wobec powyższego należy do pozwu dołączyć dokument urzędowy, zaakceptowany przez dłużnika rachunek, wezwanie dłużnika do zapłaty i pisemne oświadczenie dłużnika o uznaniu długu bądź też zaakceptowane przez dłużnika żądanie zapłaty, zwrócone przez bank i nie zapłacone z powodu braku środków na rachunku bankowym.

Przez dokument urzędowy rozumieć należy dokument sporządzony w określonej przepisami formie przez powołany do tego organ władzy publicznej lub inne organy państwowe w zakresie ich działania. Będzie on stanowił dowód tego, co zostało w nim urzędowo poświadczone.

Jeśli zaś powód, w celu udowodnienia przysługujących mu roszczeń, posłuży się zaakceptowanym przez pozwanego rachunkiem, to powinno z niego wynikać jaka jest wysokość roszczenia powoda, oraz fakt zobowiązania pozwanego. Należy przyjąć w tym zakresie, że postacią rachunku jest faktura, przy czym w przypadku faktury akceptacja następuje na ogół przez jej podpisanie przez osobę upoważnioną do przyjęcia [1].

Z załączonego do pozwu pisma, w którym dłużnik uznaje swój dług, powinno wynikać, że nie uchyla się on od odpowiedzialności, świadczenie chce spełnić, lecz na chwilę obecną jest to utrudnione i się opóźni. Uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której ono przysługuje, nie wymaga złożenia wyraźnego oświadczenia woli, a wystarczające jest zewnętrzne wyrażenie przeświadczenia o istnieniu roszczenia, a więc oświadczenia wiedzy [2].

Roszczenia o zapłatę wobec dłużnika

Sąd wydaje również nakaz zapłaty przeciwko zobowiązanemu z weksla lub czeku, warrantu lub rewersu należycie wypełnionego, pod warunkiem, że ich prawdziwość i treść nie nasuwają, zdaniem Sądu, żadnych wątpliwości. Warrantem jest część dowodu składowego, która stwierdza ustanowienie zastawu na rzeczach złożonych na skład, zaś rewers to część dowodu składowego, która stwierdza posiadanie rzeczy złożonych na skład w rozumieniu ustawy o domach składowych.

Jeżeli powód dochodzi należności zapłaty świadczenia pieniężnego lub odsetek w transakcjach handlowych określonych w ustawie z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, wtedy Sąd wyda nakaz zapłaty na podstawie dołączonej do pozwu umowy, dowodu spełnienia wzajemnego świadczenia niepieniężnego oraz dowodu doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku.

Sąd może także wydać nakaz zapłaty, jeżeli bank dochodzi roszczenia na podstawie wyciągu z ksiąg bankowych. Koniecznym jest także załączenie do pozwu dowodu doręczenia dłużnikowi pisemnego wezwania do zapłaty.

Co daje nakaz zapłaty z sądu? Sprzeciw lub zarzuty do nakazu zapłaty

Poprzez nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym sąd orzeka, że pozwany ma obowiązek w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia mu nakazu zaspokoić roszczenie w całości wraz z kosztami postępowania albo wnieść w tym terminie zarzuty. W przypadku doręczenia nakazu zapłaty i braku sprzeciwu w określonym terminie do nakazu zapłaty, na wniosek powoda następuje nadanie klauzuli wykonalności tego wyroku.


[1] wyrok SA w Poznaniu z 1.3.2007 r., I ACa 1096/06, niepubl., Legalis
[2] wyrok AP w Szczecinie z 13.10.2005 r., sygn. akt I ACa 324/05 Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych 2006/7/22/30, Legalis

Zainteresował Cię ten artykuł?

PRAWNIK RADZI


Forma w jakiej powinna być udzielona darowizna

Forma w jakiej powinna być udzielona darowizna

Ustawodawca, chcąc zapewnić ochronę interesów stron umowy darowizny, jak i zabezpieczyć interesy Państwa, w związku z podatkiem od spadków i darowizn, wprowadza szczególną formę ...


Więcej artykułów
Znajdź prawnika

województwo dolnośląskie województwo kujawsko-pomorskie województwo lubelskie województwo lubuskie województwo łódzkie województwo małopolskie województwo mazowieckie województwo opolskie województwo podkarpackie województwo podlaskie województwo pomorskie województwo śląskie województwo świętokrzyskie województwo warmińsko-mazurskie województwo wielkopolskie województwo zachodnio-pomorskie

Znajdź prawnika według województwa
Szukaj prawnika
lub wybierz interesujące Cię miastoNie bądź obojętny. Pomóż

Znalazłeś ciekawe informacje? Udało nam się pomóc w Twojej sprawie? Pomóż nam wesprzeć najbardziej potrzebujących, zupełnie bezinteresownie.


Porady Prawne, pomoc i obsługa prawna

Masz problem prawny? Nie wiesz co zrobić?
Potrzebujesz konsultacji lub rzetelnej pomocy prawnika?

Zostaw nam Twoje dane kontaktowe i opisz temat. Oddzwonimy i pomożemy.

Napisz

Czy wiesz, że:

Budda powiedział: "W konfrontacji strumienia ze skałą, strumień zawsze wygrywa - nie przez swoją siłę, ale wytrwałość". Wytrwałość i cierpliwość to najważniejsze cechy skutecznego windykatora. Jedynie systematyczność działań firmy windykacyjnej na każdym etapie dochodzenia należności zapewnia ich odpowiednią skuteczność