szukaj prawnika

województwo dolnośląskie województwo kujawsko-pomorskie województwo lubelskie województwo lubuskie województwo łódzkie województwo małopolskie województwo mazowieckie województwo opolskie województwo podkarpackie województwo podlaskie województwo pomorskie województwo śląskie województwo świętokrzyskie województwo warmińsko-mazurskie województwo wielkopolskie województwo zachodnio-pomorskie

Wyszukaj według województwa


wybierz interesujące Cię miasto

Kancelarie Polecane

Praca

Aplikant / Aplikantka
Rzeszów, podkarpackie
Specjalista ds. Zamówień Publicznych
Kraków, małopolskie
Asystent(ka) Działu Prawnego
Warszawa, mazowieckie
Inne Oferty | Dodaj ofertę | Dodaj CV

 

 

Prawnik radzi - artykuły

Wyszukaj interesującego Cię zagadnienia według wybranych słów kluczowych
lub przeczytaj wybrane przez naszych specjalistów zagadnienia
 
Loading

 


 

Elementy charakteryzujące umowę pożyczki
     Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, biorący zaś zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej ilości. W zależności od uzgodnień stron, realizacja postanowień umowy pożyczki polegać może na jednorazowym lub ratalnym przeniesieniu własności uzgodnionej ilości rzeczy, do których zalicza się także pieniądze.
    Umowa pożyczki jest umową darmową, choć może zostać zawarta pod tytułem odpłatnym. W praktyce najczęściej świadczenie biorącego pożyczkę polega na zapłacie odsetek, bądź pobieraniu odsetek w rzeczach oznaczonych tylko co do gatunku, jeśli były przedmiotem umowy, czy też na zezwoleniu na korzystanie z rzeczy bądź na udziale w zysku osiągniętym w związku z używaniem przedmiotu pożyczki

Czytaj dalej..


 

Elementy odróżniające umowę o dzieło od innych umów
    Regulacja zawarta w Kodeksie cywilnym stanowi, że przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia, jest to więc umowa, w której przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do osiągnięcia w przyszłości określonego rezultatu . Ta prosta z pozoru definicja nastręcza jednak w życiu codziennym wiele trudności. W praktyce bowiem, umowa o dzieło częstokroć mylona jest z innymi występującymi w obrocie umowami, jak np.: umową o pracę, umową zlecenia czy też umową o roboty budowlane. Umowy te jednak różnią się od siebie zasadniczo poniżej wskazanymi elementami.
    To co odróżnia umowę o dzieło od umowy o pracę, to przede wszystkim brak stosunku zależności między stronami. Ponadto elementem koniecznym umowy o dzieło jest osiągnięcie oznaczonego rezultatu, podczas gdy istotą umowy o pracę jest wykonywanie pracy jako takiej

Czytaj dalej..


 

Granice wydziedziczenia
    Prawo uprawnionego do zachowku przysługuje mu ze względu na szczególny, bardzo bliski stosunek rodzinny istniejący między nim a spadkodawcą i w istocie służy urzeczywistnieniu obowiązków moralnych, jakie spadkodawca ma względem swoich najbliższych. Z powyższych względów instytucja zachowku i wynikające z niej uprawnienia dla spadkobierców ustawowych w sposób oczywisty ograniczają zasadę swobody testowania, prawo spadkodawcy do zupełnie dowolnego rozrządzenia swoim majątkiem z pominięciem osób najbliższych.[1] Kodeks cywilny przewiduję jednak możliwość wydziedziczenia, czyli pozbawienia przez spadkodawcę jego zstępnych, małżonka lub rodziców uprawnienia do zachowku.
    Spadkodawca ma możliwość wydziedziczenia uprawnionego tylko w przewidzianych przez ustawodawcę sytuacjach. Po pierwsze wydziedziczyć można uprawnionego do zachowku, który wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.

Czytaj dalej..


 

Ochrona przed opieszałością organów administracji w załatwianiu spraw
    Kodeks postępowania administracyjnego (dalej k.p.a.) w rozdziale 7 reguluje terminy załatwiania poszczególnych kategorii spraw i przewiduje konsekwencje ich przekroczenia. Najistotniejszym z punktu widzenia strony jest art. 37 k.p.a. Stanowi on o uprawnieniu do wniesienia szczególnego środka zaskarżenia w postaci zażalenia w sytuacji niezałatwienia sprawy w terminie określonym przepisami lub też na przewlekłe prowadzenie postępowania. Zażalenie to służy kwestionowaniu przekroczenia maksymalnego ustawowego terminu załatwienia sprawy przez organ administracyjny.
    Ustawodawca nie zakreślił stronie żadnego terminu do wniesienia przedmiotowego zażalenia. Wobec powyższego strona może wnieść ten środek zaskarżenia w każdym momencie. Chodzi oczywiście o moment, w którym organ pozostaje w zwłoce.[1] Gdy organ uzna, że wniesione zażalenie jest uzasadnione, a do tego wystarczy fakt zwłoki, zobowiązany jest wyznaczyć dodatkowy termin załatwienia sprawy.

Czytaj dalej..


 

Pozwolenie na broń
    Ustawa o broni i amunicji w art. 10 reguluje kwestie wydawania pozwoleń na broń. Zainteresowany powinien złożyć stosowny wniosek do właściwego organu Policji. Pozwolenie na broń uzyska pod warunkiem, że nie stanowi zagrożenia dla samego siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego oraz przedstawi ważną przyczynę posiadania broni.
    Wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej musi być w każdym indywidualnym przypadku uzasadnione szczególnymi okolicznościami faktycznymi, przy czym nie mogą to być okoliczności subiektywne, lecz obiektywnie istniejące. Osoba ubiegająca się o broń obowiązana jest w toku postępowania administracyjnego przekonać organy Policji, że zachodzi względem niej "uzasadniona okoliczność", a więc legitymuje się taką cechą odróżniającą ją od ogółu obywateli, że w sposób niewątpliwy i oczywisty zasługuje na posługiwanie się bronią indywidualną. Okolicznością faktyczną uzasadniającą wydanie pozwolenia na broń jest stałe, realne i ponadprzeciętne zagrożenie życia lub zdrowia wnioskodawcy.

Czytaj dalej..


 

 

 

 

Strona:  << Poprzednia    12  |  3  |  4  |  5  |  6   Następna >>

 


Podobne artykuły, które warto przeczytać:

Przesłanki orzeczenia rozwodu lub separacji
Zadatek jako sankcja umowna za niewykonanie umowy
Obowiązek alimentacyjny nie tylko wobec dzieci
Porady prawne już od 39 zł

 

Zainteresował Cię ten artykuł?