szukaj prawnika

województwo dolnośląskie województwo kujawsko-pomorskie województwo lubelskie województwo lubuskie województwo łódzkie województwo małopolskie województwo mazowieckie województwo opolskie województwo podkarpackie województwo podlaskie województwo pomorskie województwo śląskie województwo świętokrzyskie województwo warmińsko-mazurskie województwo wielkopolskie województwo zachodnio-pomorskie

Wyszukaj według województwa


wybierz interesujące Cię miasto

Kancelarie Polecane

Praca

Aplikant / Aplikantka
Rzeszów, podkarpackie
Specjalista ds. Zamówień Publicznych
Kraków, małopolskie
Asystent(ka) Działu Prawnego
Warszawa, mazowieckie
Inne Oferty | Dodaj ofertę | Dodaj CV

 

 

Prawnik radzi - artykuły

Wyszukaj interesującego Cię zagadnienia według wybranych słów kluczowych
lub przeczytaj wybrane przez naszych specjalistów zagadnienia
 
Loading

 


 

Ograniczenie władzy rodzicielskiej
    Zasadą jest, że dziecko pozostaje aż do osiągnięcia pełnoletniości pod władzą rodzicielską, która przysługuje w pełnym zakresie obojgu rodzicom. Jeżeli jednak wymaga tego dobro dziecka, Sąd może orzec o zawieszeniu, ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców. W zakresie ograniczenia władzy rodzicielskiej zastosowanie znajdują przede wszystkim dwa przepisy. Po pierwsze art. 107 k.r.o., który ma zastosowanie w razie niemożności wykonywania władzy rodzicielskiej przez oboje rodziców z powodu ich rozłączenia. Po drugie art. 109 k.r.o., który reguluje konsekwencje nieprawidłowego wykonywania władzy rodzicielskiej. W obu przypadkach decydujące znaczenie będzie miał wzgląd na dobro dziecka, tj. wybranie spośród istniejących warunków - w jakich dziecko mogłoby przebywać - tych, które gwarantują lepsze możliwości jego rozwoju duchowego, psychicznego i fizycznego. Duże znaczenie ma także zdanie wyrażone przez samego małoletniego.

Czytaj dalej..


 

Przestępstwo zniesławienia
    Wśród przestępstw przeciwko czci i nietykalności cielesnej Kodeks karny wymienia w art. 212 przestępstwo zniesławienia. W myśl tego przepisu odpowiada ten, kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej. Pomówienie powinno dotyczyć takiego postępowania lub właściwości, które mogłoby poniżyć jeden z wymienionych wyżej podmiotów w opinii publicznej, lub narazić pomówiony podmiot na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności. O zaistnieniu podstaw do odpowiedzialności karnej na podstawie omawianego przepisu można mówić tylko wtedy, gdy sprawca zakomunikował pomawiającą informację przynajmniej jednej osobie, bądź też w obecności przynajmniej jednej osoby. Co więcej dla dokonania przestępstwa pomówienia nie jest wymagany skutek w postaci rzeczywistego poniżenia lub utraty zaufania przez pokrzywdzonego, wystarczy bowiem samo narażenie na zaistnienie powyższych konsekwencji.

Czytaj dalej..


 

Skutki doręczenia pozwu
    Chwila doręczenia pozwu rodzi dla pozwanego szereg konsekwencji wynikających z prawa cywilnego. Należy do nich m.in. zawiśnięcie sporu. Oznacza to, że w toku przedmiotowej sprawy nie można między tymi samymi stronami, wszcząć nowego postępowania o to samo roszczenie. Doręczenie pozwu daje również pozwanemu możliwość podjęcia obrony, m.in. poprzez wytoczenia powództwa wzajemnego.
    Ponadto na skutek doręczenia pozwu postępowanie zostaje w pewnym sensie ustabilizowane. Wynika to z tego, że od tego momentu zbycie w toku sprawy rzeczy lub prawa, objętych sporem, nie ma wpływu na dalszy bieg sprawy, choć w szczególnych okolicznościach, za zgodą strony przeciwnej nabywca może wejść na miejsce zbywcy.

Czytaj dalej..


 

Uchybienie terminu do dokonania czynności procesowej
W postępowaniu przed Sądem bardzo dużą rolę odgrywają terminy. Uchybienie terminowi spowoduje, że nawet jeśli ostatecznie czynności dokonamy, to będzie ona bezskuteczna. Przepisy przewidują jednak szczególną sytuację, w której otwierają możliwość do przywrócenia terminu na dokonanie czynności. Aby jednak wprowadzić w życie przewidzianą prawem procedurę konieczne jest spełnienie kilku warunków.
    Po pierwsze nie dokonanie przez stronę czynności, w przewidzianym do tego terminie, nie może być wywołane z winy strony. Należy przez to rozumieć, że powód uchybienia terminowi powinien leżeć w przyczynie zewnętrznej, niezależnej od strony. Orzecznictwo brak winy upatruje w istnieniu jakiejś przyczyny, która spowodowała uchybienie terminowi. Zachodzi ona zarówno wówczas, gdy dopełnienie czynności było wykluczone w sensie obiektywnym, jak również w takich przypadkach, w których w określonych okolicznościach nie można było oczekiwać od strony, by zachowała wyznaczony termin procesowy.

Czytaj dalej..


 

Zmiana wniesionego powództwa
    Wniesione powództwo można zmienić. Zmiana taka jest jednak dopuszczalna tylko wtedy, gdy nie ma wpływu na właściwość sądu. Powinna ona dotyczyć istotnych elementów, tj. wniesionego żądania oraz podstawy powództwa. W praktyce do zmiany powództwa dochodzi wtedy, gdy powód występuje z nowym roszczeniem obok lub zamiast dotychczasowego. Z reguły będzie to zgłoszenie nowego powództwa z równoczesnym dorozumianym cofnięciem poprzedniego.
    Orzecznictwo uznaje prawo powoda do zmiany powództwa na podstawie art. 193 k.p.c., jako daleko idące. Powód może bowiem dokonać zmian w zakresie błędnie, bądź nieściśle sformułowanego powództwa jak i w zakresie dotyczącym zmian spowodowanych nowymi okolicznościami ujawnionymi, bądź ustalonymi w toku postępowania. Za zmianę powództwa można uznać tylko tego rodzaju akty jednostronne powoda, które doprowadzają do zmiany ilościowej lub jakościowej żądania, które w sposób istotny zmieniają okoliczności faktyczne, stanowiące jego podstawę, doprowadzając w ten sposób do jego nowego prawnego uzasadnienia

Czytaj dalej..


 

 

 

 

Strona:  << Poprzednia    12  |  3  |  5  |  6   Następna >> 

 


Podobne artykuły, które warto przeczytać:

Przesłanki orzeczenia rozwodu lub separacji
Zadatek jako sankcja umowna za niewykonanie umowy
Obowiązek alimentacyjny nie tylko wobec dzieci
Porady prawne już od 39 zł

 

Zainteresował Cię ten artykuł?