szukaj prawnika

województwo dolnośląskie województwo kujawsko-pomorskie województwo lubelskie województwo lubuskie województwo łódzkie województwo małopolskie województwo mazowieckie województwo opolskie województwo podkarpackie województwo podlaskie województwo pomorskie województwo śląskie województwo świętokrzyskie województwo warmińsko-mazurskie województwo wielkopolskie województwo zachodnio-pomorskie

Wyszukaj według województwa


wybierz interesujące Cię miasto

Kancelarie Polecane

Praca

Aplikant / Aplikantka
Rzeszów, podkarpackie
Specjalista ds. Zamówień Publicznych
Kraków, małopolskie
Asystent(ka) Działu Prawnego
Warszawa, mazowieckie
Inne Oferty | Dodaj ofertę | Dodaj CV

 

 

Prawnik radzi - artykuły

Wyszukaj interesującego Cię zagadnienia według wybranych słów kluczowych
lub przeczytaj wybrane przez naszych specjalistów zagadnienia
 
Loading

 


 

Nie popełnia przestępstwa kto działa w obronie koniecznej

        Bezpośredni, bezprawny i rzeczywisty zamach na dobro chronione prawem oraz niezbędność podjęcia obrony koniecznej dla odparcia tego zamachu jest okolicznością uchylającą kryminalną bezprawność czynu w prawie karnym.
        Warunkiem działania w obronie koniecznej jest świadomość i wola sprawcy, że broni się on przed atakiem. Chodzi tu o działanie instynktowne, bez przemyślenia, o nagłą reakcję obronną w sytuacji zagrożenia, w momencie gdy sprawca obrony uświadomi sobie zamach i z własnej woli podejmie obronę.
        Kontratyp obrony koniecznej zakłada działanie wyłącznie w celu obrony koniecznej, a nie dla załatwienia własnych porachunków. Stąd jeśli oskarżony nie działał wyłącznie w roli napadniętego, ale jednocześnie w roli napastnika, niemożliwym jest wyłączenie odpowiedzialności na mocy art. 25 § 1 k.k. [1], ponieważ nie można jednocześnie atakować i się bronić.

Czytaj dalej..


 

Podstawy wydania nakazu zapłaty

        Postępowanie nakazowe stanowi jeden ze sposobów dochodzenia roszczeń pieniężnych albo świadczenia innych rzeczy zamiennych, czyli oznaczonych co do gatunku. Sąd rozpoznaje sprawę w trybie postępowania nakazowego tylko na pisemny wniosek powoda zgłoszony w pozwie. Rozpoznanie sprawy następuje na posiedzeniu niejawnym. Jeśli chodzi o świadczenie pieniężne, to jego przedmiotem może być wyłącznie suma pieniężna wyrażona w walucie polskiej, przy czym strony mogą zastrzec w umowie, że wysokość świadczenia pieniężnego zostanie ustalona według innego niż pieniądz miernika wartości. Wyżej wymienione roszczenia mogą być dochodzone w postępowaniu nakazowym tylko w sytuacji, gdy powód wykaże ich istnienie poprzez dowody wyliczone w ustawie. Wobec powyższego należy do pozwu dołączyć dokument urzędowy, zaakceptowany przez dłużnika rachunek, wezwanie dłużnika do zapłaty i pisemne oświadczenie dłużnika o uznaniu długu bądź też zaakceptowane przez dłużnika żądanie zapłaty, zwrócone przez bank i nie zapłacone z powodu braku środków na rachunku bankowym.

Czytaj dalej..


 

Kara pieniężna za nieusprawiedliwione niestawiennictwo w sprawie karnej
        Osoba wezwana w charakterze świadka, która bez należytego usprawiedliwienia nie stawiła się na wezwanie organu prowadzącego postępowanie bądź też bez zezwolenia tego organu opuściła miejsce czynności przed jej zakończeniem, powinna się liczyć z karą pieniężną, mimo iż w zasadzie ma ona charakter fakultatywny. Sąd zastosuje ją jeśli uzna, że dzięki temu wyegzekwuje realizację obowiązków procesowych przez wezwanego świadka. 

        Sąd nie jest zobligowany ani do uwzględnienia przedłożonego przez świadka usprawiedliwienia niestawiennictwa, ani do nałożenia kary porządkowej w sytuacji braku wystarczającego usprawiedliwienia. Każdorazowo bowiem Sąd powinien badać celowość nałożenia kary porządkowej, oceniając sytuację przez pryzmat dobra prowadzonego postępowania [1]. Co więcej, nawet jeśli Sąd nałożył już karę porządkową jej wykonanie stanie się zbędne, jeżeli jej cel zostanie osiągnięty, tzn. świadek stawił się. 

Czytaj dalej..


 

Jak uchylić się od skutków niezłożenia oświadczenia spadkowego

        Przepisy Kodeksu cywilnego dają spadkobiercy kilka możliwości na ustosunkowanie się do przypadającego im w udziale spadku. Przede wszystkim spadkobierca może przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi, czyli przyjąć spadek wprost, bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności, co stanowi tak zwane przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza, bądź też spadek definitywnie odrzucić. Ustawodawca na dokonanie wyboru i złożenie oświadczenia przewidział termin 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Jego przekroczenie, w zależności oczywiście od tego czy w skład spadku wchodzą długi, może rodzić bardzo nieprzyjemne konsekwencje finansowe. Wynika to z faktu, że brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest jednoznaczne z prostym przyjęciem spadku, czyli przyjęciem pełnej odpowiedzialności za długi spadkowe, także ze swojego majątku. W przypadku zaistnienia tego rodzaju sytuacji ustawodawca chroni jedynie osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych oraz osoby, co do których istnieją podstawy do ich całkowitego ubezwłasnowolnienia, a także osoby prawne. Ochrona polega na tym, że mimo braku oświadczenia podmioty te przyjmą spadek z dobrodziejstwem inwentarza. 

Czytaj dalej..


 

 

Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, karze
        Zgodnie z brzmieniem normy zawartej w przepisie art. 17 § 1 Kodeksu karnego skarbowego, Sąd może udzielić zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, jeżeli wina sprawcy i okoliczności popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego nie budzą wątpliwości. Jeśli wystąpią przewidziane prawem warunki, sprawca może wystąpić o powyższe zezwolenie do organu postępowania przygotowawczego, który to następnie, jeśli uzna to za zasadne, wnosi do Sądu, zamiast aktu oskarżenia, wniosek o udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności finansowej.

        Zarówno organ finansowy jak i Sąd, powinny każdorazowo wnikliwie zbadać, czy spełniony jest warunek z art. 17 § 1 k.k.s., który kładzie nacisk na jasność co do winy i sprawstwa wnioskującego. Nie można bowiem domniemywać, że złożenie przez sprawcę wniosku, przesądza o jego winie czy sprawstwie [1]. Trzeba uważać, aby instytucja ta nie była wykorzystywana do podmiany rzeczywistych sprawców przez inne osoby, które w ten sposób mogłyby wziąć na siebie konsekwencje czynu. 

Czytaj dalej.. 


Strona:  << Poprzednia    12  |  3  |  4  |  5  |  6   Następna >>
 

 


 


Podobne artykuły, które warto przeczytać:

Przesłanki orzeczenia rozwodu lub separacji
Zadatek jako sankcja umowna za niewykonanie umowy
Obowiązek alimentacyjny nie tylko wobec dzieci
Porady prawne już od 39 zł

 

Zainteresował Cię ten artykuł?