szukaj prawnika

województwo dolnośląskie województwo kujawsko-pomorskie województwo lubelskie województwo lubuskie województwo łódzkie województwo małopolskie województwo mazowieckie województwo opolskie województwo podkarpackie województwo podlaskie województwo pomorskie województwo śląskie województwo świętokrzyskie województwo warmińsko-mazurskie województwo wielkopolskie województwo zachodnio-pomorskie

Wyszukaj według województwa


wybierz interesujące Cię miasto

Kancelarie Polecane

Praca

Aplikant / Aplikantka
Rzeszów, podkarpackie
Specjalista ds. Zamówień Publicznych
Kraków, małopolskie
Asystent(ka) Działu Prawnego
Warszawa, mazowieckie
Inne Oferty | Dodaj ofertę | Dodaj CV

 

 

Prawnik radzi - artykuły

Wyszukaj interesującego Cię zagadnienia według wybranych słów kluczowych
lub przeczytaj wybrane przez naszych specjalistów zagadnienia
 
Loading

 


 

Odpowiedzialność spadkobierców za kredyt bankowy
   
Będąc spadkobiercami, czy to z ustawy, czy z testamentu, dziedziczymy nie tylko prawa, ale także obowiązki majątkowe, które pozostawił po sobie spadkodawca. Możemy czuć się bezpieczni, jeżeli mamy pewność co do składu masy spadkowej. Jeśli jednak istnieją podstawy by sądzić, iż w spadku przypadną nam długi, powinniśmy skorzystać z przewidzianej w ustawie możliwości złożenia oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, bądź też oświadczenia o odrzuceniu go. Ustawodawca dał nam 6 miesięcy na podjęcie powyższej decyzji, przy czym czas liczony jest od momentu, w którym dowiedzieliśmy się o tytule swego powołania.

Czytaj dalej..


 

Forma w jakiej powinna być udzielona darowizna

    Ustawodawca, chcąc zapewnić ochronę interesów stron umowy darowizny, jak i zabezpieczyć interesy Państwa, w związku z podatkiem od spadków i darowizn, wprowadza szczególną formę konieczną dla oświadczenia darczyńcy o przekazaniu darowizny. Mowa tu o formie aktu notarialnego, przewidzianej w art. 890 § 1 k.c., której niezachowanie prowadzić może do nieważności umowy. Dlaczego tylko „może”. Otóż czynność prawną, tj. darowiznę udzieloną w formie innej niż akt notarialny, można uzdrowić w sposób przewidziany w przepisach, poprzez spełnienie przyrzeczonego świadczenia czyli przekazanie przedmiotu darowizny osobie, którą chcemy obdarować. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy ze względu na przedmiot darowizny przepisy wymagają szczególnej formy dla oświadczeń obu stron, tak jak to się dzieje np. w przypadku nieruchomości, gdzie forma aktu notarialnego jest wymagana bezwzględnie.

Czytaj dalej..


 

Czy umowa może okazać się nieważna?
    Przepisy Kodeksu cywilnego normują sytuację, w której czynność prawna, zarówno jednostronna jak i umowa, może okazać się nieważna. Jest kilka czynników, które mają na to wpływ, lecz ogólna zasada stanowi, że treść czynności prawnej nie może wykraczać poza pewne, określone oczywiście przepisami, granice dopuszczalności. Art. 58 k.c. nakazuje zastosować sankcje bezwzględnej nieważności czynności prawnej w każdej sytuacji, gdy czynność ta jest sprzeczna z ustawą, gdy jej celem jest obejście tejże ustawy, bądź też gdy czynność jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Dwie pierwsze z wyżej wymienionych sankcji mogą zostać ograniczone, jeśli właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności w postaci wejścia odpowiednich przepisów ustawy na miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej. Ograniczenie dotyczy także sytuacji, gdy nieważnością jest dotknięta tylko część czynności prawnej, skutkiem czego czynność pozostaje w mocy co do pozostałych części, chyba że z okoliczności wynika, iż czynność prawna nie zostałaby dokonana bez postanowień dotkniętych nieważnością.

Czytaj dalej..


 

Odmowa składania zeznań jako świadek w postępowaniu karnym

    Przepisy postępowania karnego przewidują dwie grupy świadków, którym przysługuje prawo odmowy złożenia zeznań. Pierwsza grupa obejmuje osoby wezwane do stawienia się w charakterze świadków, które to są związane więzami osobistymi z osobą oskarżoną. Druga grupa obejmuje świadków, którzy w innym toczącym się postępowaniu są oskarżeni o współudział w przestępstwie objętym postępowaniem. Świadek powinien być pouczony o prawie odmowy złożenia zeznań. Może się jednak zdarzyć, że na skutek braku dbałości organu procesowego czy też rozmyślnego działania, nie skorzystał z tego prawa, choć w świetle przepisów mu przysługiwało. Nic straconego, bowiem świadek może skorzystać z tego prawa na każdym etapie postępowania, nawet jeśli wcześniej złożył w powyższych okolicznościach zeznania. Co więcej takie oświadczenie kategorycznie wyeliminuje zeznania złożone wcześniej. Świadek, który odmawia złożenia zeznań, nie ma obowiązku podawania motywów skorzystania z tego prawa.

Czytaj dalej..


 

Uprawnieni do złożenia wniosku o ubezwłasnowolnienie
    Postępowanie o ubezwłasnowolnienie wszczynane jest na wniosek, nie każdy jednak taki wniosek może złożyć. Kwestię tą reguluje art. 545 k.p.c., który nie pozostawiając w tym zakresie wątpliwości, enumeratywnie wylicza osoby do tego uprawnione. Osoba wszczynająca postępowanie o ubezwłasnowolnienie powinna być przekonana o przysługującym jej uprawnieniu i  już we wniosku wskazać okoliczności, z których to uprawnienie wypływa.

    Pierwszym w kategorii osób uprawnionych do złożenia wniosku o ubezwłasnowolnienie jest małżonek osoby, której wniosek dotyczy. Trzeba jednak mieć na względzie, że zarówno rozwód jak i separacja spowoduje utratę legitymacji czynnej, tj. prawa do złożenie przedmiotowego wniosku o ubezwłasnowolnienie małżonka. 

Czytaj dalej..


 

Ciężar dowodu w procesie pauliańskim
    Instytucja skargi paulińskiej, przewidziana jako podstawowy środek ochrony wierzyciela przed skutkami niewypłacalności dłużnika, uregulowana jest w Kodeksie cywilnym w art. 527 – 534. Ma ona zastosowanie w sytuacji nielojalnego zachowania się dłużnika, które prowadzi do pokrzywdzenia wierzyciela. Z pokrzywdzeniem w rozumieniu art. 527 § 1 k.c. mamy do czynienia tylko w sytuacji, gdy na skutek czynności prawnej dłużnik stał się niewypłacalny lub też stan jego niewypłacalności uległ zwiększeniu. Zważyć jednak należy, że przesłanką skargi pauliańskiej jest istnienie zaskarżalnej wierzytelności pieniężnej wobec osoby, która dokonała czynności prawnej objętej żądaniem ubezskutecznienia.

Czytaj dalej..


 


Strona:    << Poprzednia    12  |  3  |  4  |  5  |  6  Następna >>
 

 


 


Podobne artykuły, które warto przeczytać:

Przesłanki orzeczenia rozwodu lub separacji
Zadatek jako sankcja umowna za niewykonanie umowy
Obowiązek alimentacyjny nie tylko wobec dzieci
Porady prawne już od 39 zł

 

Zainteresował Cię ten artykuł?